Kvalitet

Vi har ett eget utarbetat kvalitetsledningssystem som är kontrollerat och godkänt av Nordcert. De genomför årligen två revisioner på vår tillverkning av betongelement.

Certifikat Betong

EG-intyg

Produkter i vår tillverkning som från och med 2013-07-01 omfattas av kravet på CE-märkning är väggelement, pelare och balkar. För dessa har vi EG-intyg, vilket gör att de är CE-märkta.

Miljö

Bohus Betong arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljön.

Miljöpolicy

  Vi skall

 • Verka för en god yttre miljö.
 • Medverka till en hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
 • Våra produkter bidrar till en hållbar utveckling genom:

 • sin tekniska livslängd på över 100 år.
 • att betongelement reducerar byggnadens energiförbrukning genom sin förmåga att ackumulera överskottsvärme,
 • betongelementens ringa underhållsbehov,
 • att de kan demonteras och återanvändas eller återvinnas.
 • att följa tillämplig lagstiftning, gällande föreskrifter och andra krav inom området,
 • att ta hänsyn till etiska aspekter där det är möjligt,
 • att arbeta med ständig förbättring med avseende på miljö bl.a. genom:.
  en aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet.
 • att vi, våra kunder och leverantörer ska arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.
Gul blomma i högt gräs fin miljö