1

Miljö

Bohus Betong arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljön.


Miljöpolicy

Vi skall
•Verka för en god yttre miljö.
• Medverka till en hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Vår produkter bidrar till en hållbar utveckling genom:
- sin tekniska livslängd på över 100 år.
- att betongelement reducerar byggnadens energiförbrukning genom sin förmåga att ackumulera överskottsvärme,
- betongelementens ringa underhållsbehov ,
- att de kan demonteras och återanvändas eller återvinnas.
• att följa tillämplig lagstiftning, gällande föreskrifter och andra krav inom området,
• att ta hänsyn till etiska aspekter där det är möjligt,
• att arbeta med ständig förbättring med avseende på miljö bl.a. genom:.
en aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet.
• att vi, våra kunder och leverantörer ska arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.

Miljömål:

Vi ska minimera vår miljöpåverkan genom:
• att vid investeringar och förändringar ta vara på möjligheter att göra miljöanpassningar
• att verka för att skapa så lite avfall som möjligt
• att i första hand ta hand om avfallet genom återvinning, i andra hand
till energi och i sista hand deponi. Vi anlitar Stena Recycling för att ta hand om allt vårt avfall på bästa sätt.
• att i möjligaste mån anlita leverantörer med miljöcertifikat ISO 14001, miljödiplom eller likvärdigt miljöledningssystem.
Miljö